Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-FKW

Nowoczesny, kompleksowy System finansowo-księgowy pracujący w środowisku Windows.

Współpracuje z innymi Systemami produkowanymi przez firmę Kamsoft, pozwalając na automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi, co eliminuje możliwość wystąpienia błędów.

System zawiera narzędzia automatyzujące dekretowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentu PK, przeksięgowanie podatku VAT oraz zamknięcie roku obrotowego z otwarciem bilansu na rok następny. KS-FKW współpracuje z systemami bankowości elektronicznej Home Banking. System dostarcza narzędzi do tworzenia zestawień i analiz finansowych, które poprzez mechanizm wymiany informacji OLE i otwarty dostęp do bazy danych ODBC umożliwiają sporządzenie prezentacji i analiz działających w środowisku Windows.

System KS-FKW pracuje na bazie danych Oracle. Budowa Systemu opiera się na rejestrach przechowujących dokumenty w formie źródłowej zakupu, sprzedaży, kasie przechowującej dokumenty rozliczeniowe, buforze przechowującym zadekretowane dokumenty oraz księdze głównej zawierającej dokumenty zaksięgowane.

Program jest zgodny z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz na bieżąco modyfikowany w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-FKW:

Schemat działania jest oparty funkcjach:
 • Rejestry - np. VAT przechowujących dokumenty w formie źródłowej: sprzedaży, zakupu, amortyzacji.
 • Kasa / Bank - przechowują dokumenty rozliczeniowe kasowe i bankowe.
 • Bufor - stanowi przedsionek księgi głównej przechowujący wszystkie dokumenty zadekretowane na odpowiednich kontach.
 • Księga - przechowująca wszystkie dokumenty zaksięgowane.

Do REJESTRU dokumenty można wprowadzić ręcznie np. dokument kosztowy lub przenieść je z innych systemów np. faktura sprzedaży z KS-AOW czy KS-HOW. Wszystkie dokumenty są automatycznie dekretowane na podstawie wielu wariantów dekretacji. Po zadekretowaniu dokumenty przenoszone są do BUFORA, który z KSIĘGĄ główną w systemie tworzą jedność tzn. mają taki sam wpływ na rozrachunki, zapisy i obroty na kontach. Na ich podstawie można przygotować wszystkie zestawienia np. Bilansu, deklaracje np. VAT-7, oraz analizy menedżerskie.

Najważniejsze zalety programu:
 • połączenie z systemami produkowanymi przez firmę KAMSOFT w sposób ciągły bez konieczności przenoszenia raportów
 • replikacja danych pomiędzy oddziałami firmy, praca na wspólnej bazie danych
 • dowolne definiowanie typów dokumentów, rejestrów VAT oraz innych rejestrów z możliwością dokładnego określenia wyglądu rejestru na ekranie, na wydruku, jak również zasad działania rejestru
 • automaty dekretujące rejestry na podstawie wielu parametrów z możliwością wyboru wariantu dekretacji
 • automatyczna ewidencja i rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich w układzie rodzajowym i wg miejsc powstawania
 • automatyczne przeksięgowane podatku VAT zawieszonego, przeksięgowanie seryjne sald, wyksięgowanie niedopłat i nadpłat, przeksięgowanie różnic kursowych
 • automatyczne tworzenie dokumentu WB na podstawie wcześniej stworzonej paczki przelewów
 • automatyczna kontrola w kasie maksymalnej wartości dokumentu płaconego gotówką w przeliczeniu na EURO,
 • generowanie przelewów za wymagalne zobowiązania na podstawie stanu nie uregulowanych rozrachunków,
 • przesyłanie przelewów drogą elektroniczną za pomocą Home Bankingu, systemu współpracującego z większością systemów bankowości elektronicznej np. MultiCash, NetBank, Videotel, Goniec, BośCom, BigBank
 • generowanie not odsetkowych wg różnych tabel odsetek z możliwością porównania, generowanie symulacji zobowiązań lub należności nie zapłaconych na dany dzień
 • generowanie premii dla rzetelnych kontrahentów według różnych zasad i tabel premiowych
 • zestawienie należności i zobowiązań z widoczną ilością dni po terminie zapłaty dokumentów, zestawienie można wydrukować pod postacią Wezwania do zapłaty
 • zestawienie należności i zobowiązań przeterminowanych z podziałem wartości na podane przedziały czasowe np. 10-20-30
 • potwierdzenie sald na dany dzień z możliwością określenia daty i godziny wykonania zestawienia na serwerze
 • zestawienia dowolnie definiowalne przez użytkownika systemu, którego pozycje mogą być wyliczane na podstawie obrotów czy zapisów na wybranym koncie, kont z zakresu, konta z rejestru czy pozycji kosztowej
 • predefiniowane standardowe raporty księgowe: bilansu, rachunku wyników, raportu z przepływu pieniędzy, deklaracji podatkowych: VAT-7, PIT-5, CIT-2, F-01
 • wyliczanie wskaźników finansowych również definiowalnych przez użytkownika, możliwość obserwacji w czasie zmian oraz przewidywania ich zachowań w przyszłości
 • terminarz zawierający opis spraw do załatwienia związanych z rozrachunkami
 • dowolne zestawienia tworzone na życzenie klientów
 • otwarty system dostępu do danych umożliwiających korzystanie z innych narzędzi do prezentacji danych
 • oraz wiele innych funkcji systemu

Automatyzacja
Bardzo pracochłonną czynnością w dziale księgowości jest wprowadzanie danych do systemu. Pracownicy księgowi wprowadzając tysiące dokumentów mogą popełnić wiele błędów przy ich dekretacji. KS-FKW posiada zestaw specjalnie zaprojektowanych modułów umożliwiających ciągłą wymianę danych z innymi systemami produkowanymi przez firmę Kamsoft, tzn. każda wystawiona faktura, sporządzona lista płac czy dokument odpisu amortyzacji przekazywany jest do systemu KS-FKW. Takie rozwiązanie pozwala odciążyć dział księgowy i gwarantuje brak popełniania pomyłek przy wprowadzaniu danych. Ciągłej synchronizacji podlegają również kartoteki kontrahentów i inne wspólne dane.

Automatyczne przelewy
Stała kontrola zobowiązań z możliwością wystawienia poleceń przelewu za wymagalne zobowiązania w połączeniu z systemem bankowości elektronicznej Home Banking systemu współpracującego z większością systemów bankowości elektronicznej. Przelewy wysyłane są do banku w postaci paczek przelewów stworzonych za pomocą automatu generującego przelewy. Jego głównym zadaniem jest łączenie w jeden przelew dokumentów związanych z tym samym kontrahentem, automatyczna kontrola długości opisów, aby przelew nie został odrzucony przez bank oraz kontrola uniemożliwiającą dwukrotną zapłatę za ten sam dokument.

Zestawienia
System KS-FKW dostarcza doskonałych narzędzi do tworzenia różnych zestawień i analiz finansowych, których pozycje mogą być wyliczane na podstawie zapisów czy obrotów na wybranym koncie, kont z zakresu, konta w rejestrze czy pozycji kosztowej. Wszystkie zestawienia można przeglądać w dowolnych przedziałach czasowych, z możliwością określenia oddziału. Przygotowane zestawienie można przenieść do arkusza Excel lub przygotować wykres przedstawiający dynamikę zmian wybranego składnika w czasie. Jakiekolwiek bogactwo możliwości jest bardzo duże, jednak zawsze można sporządzić swoje zestawienie czy wykres w ulubionym narzędziu prezentacji lub analiz danych działających w środowisku Windows, poprzez mechanizm wymiany informacji OLE i otwarty dostęp do bazy danych ODBC. Pozwala to na korzystanie z takich narzędzi jak Microsoft Access, Excel, Word.