Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-STW

Nowoczesny, kompleksowy System ewidencji środków trwałych pracujący w środowisku Windows. System został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Systemem KS-FKW firmy Kamsoft, co daje możliwość przesyłania odpisów z rozbiciem na koszty. System pracuje w oparciu o bazę Oracle spełniając doskonale warunki stawiane aplikacjom pracującym w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach.

System KS-STW umożliwia ewidencję zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niskocennych oraz przeksięgowań seryjnych. Program pozwala również na prowadzenie dwubiegunowej amortyzacji (bilansowej i podatkowej) oraz rozbicie odpisów amortyzacyjnych według dowolnie określonych proporcji. Funkcje zawarte w Systemie pozwalają na prowadzenie kartoteki środka trwałego, tworzenie planów amortyzacji, ewidencję dokumentów zakupu, wytworzenia, sprzedaży, odpisów.

System jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy Podatkowej oraz innymi wymogami prawnymi i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-STW:

System zawiera następujące funkcje:
 • kartoteki środka trwałego,
 • plan amortyzacji,
 • klasyfikacja rodzajowa,
 • miejsce użytkowania,
 • ewidencja dokumentów zakupu, wytworzenia, likwidacji, sprzedaży, odpisów,
 • zgodność planu kont z programem finansowo - księgowym,
 • kartoteki kontrahentów, pracowników, osób odpowiedzialnych,
 • typy zdarzeń przypominające o zbliżających się planowanych przeglądach czy modernizacji środków trwałych itp.

Cechy systemu:
 • Pełna ewidencja środków trwałych, również wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Możliwość dokonywania odpisów seryjnych według dowolnie określonego planu odpisów (raty, ubezpieczenia prenumeraty, przeksięgowania cykliczne).
 • Ewidencjonowanie wszelkich potrzebnych informacji związanych z danym środkiem trwałym tj. nr fabryczny, data przyjęcia do użytkowania, przynależność do KRŚT, ponadto rodzaj amortyzacji wraz z planem, miejsce użytkowania, osoby odpowiedzialne, ośrodki kosztów i wiele innych.
 • Prowadzenie ewidencji związanej z dokumentacją. Ewidencjonowane są dokumenty zakupu, wytworzenia zarówno wpływające na wartość początkową, jak i na zwiększenie wartości środka trwałego. Do ewidencji wchodzą również dokumenty przyjęcia OT, sprzedaży, likwidacji, kolejnych odpisów amortyzacyjnych.
 • Możliwość prowadzenia środków sezonowych.
 • Prowadzenie amortyzacji dwubiegunowo - podatkowej i bilansowej.
 • Dostępne metody amortyzacji: liniowa (przyśpieszona, spowolniona) i degresywna (odpis jednorazowy).
 • Mechanizm generacji dowolnych planów amortyzacji z możliwością ręcznej korekty.
 • Wyznaczanie planu amortyzacji na wiele lat, stwarzając możliwość dokonywania analiz wychodzących w przyszłość.
 • Ewidencjonowanie całej historii środka trwałego od momentu jego przyjęcia aż do zbycia.
 • Bogate możliwości przeglądania i raportowania.
 • Współpraca z systemem KS-FKW.
 • Łatwy w obsłudze i przyjemny interfejs użytkownika.

Kartoteka
System KS-STW jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym dobre zarządzanie majątkiem trwałym oraz gromadzącym wiele potrzebnych i dodatkowych informacji na jego temat. Poprzez kartoteki mamy łatwy i bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji na temat każdego środka trwałego:
 • Podstawowe informacje: nazwa, data przyjęcia, sprzedaży, wartość amortyzacji bilansowej oraz podatkowej.
 • Parametry amortyzacji bilansowej i podatkowej, miesiące użytkowania, stawka amortyzacji, wartość początkowa, księgowa.
 • Pełny plan amortyzacji bilansowej i podatkowej na wszystkie lata.
 • Aktualne miejsce składowania oraz historia jego zmian.
 • Aktualne osoby odpowiedzialne za środek trwały oraz historia zmian.
 • Ośrodki kosztów informujące o kontach księgowych związanych z danym środkiem trwałym wraz z rozbiciem wg określonych wag oraz pozostałe konta (rodzajów kosztów, kont umorzeń itd.).
 • Odpisy amortyzacyjne informujące o rzeczywistych odpisach środka trwałego.
 • Dokumentacja wskazująca dokumenty powiązane z środkiem trwałym, na podstawie których dokonano przyjęcia np. dokument zakupu, wytworzenia ponadto dokumenty, które wpłynęły na jego wartość zwiększając lub zmniejszając jego wartość początkową.
 • Wydarzenia informujące o operacjach dokonywanych na środkach trwałych od momentu jego przyjęcia do użytkowania.
 • Przeszacowania, informacje o dokonanych zmianach środka trwałego.
 • wydruk i obsługa etykiet z kodami kreskowymi oraz "pdf", zawierających podstawowe dane, takie jak numer, nazwa środka trwałego, data przyjęcia do użytkowania oraz unikalny identyfikator.

Plan amortyzacji
W programie użyto nowoczesnych mechanizmów do tworzenia zestawień planu amortyzacji, rzeczywistych odpisów oraz tabel amortyzacji generowanych dla różnych parametrów i grup np. na dany okres czasu, rok, miesiąc, miejsce użytkowania dla grup klasyfikacji rodzajowej, osób odpowiedzialnych, ośrodków kosztów dowolnie określonych grup przeglądania dla wybranych statusów tzn. środek trwały przyjęty, zamortyzowany, zlikwidowany, sprzedany. Z możliwością zastosowania zawansowanego filtru umożliwiającego dowolne grupowanie składników majątku.