Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-HFD

Systemem wspomagania małych i średnich firm dystrybucyjnych, pracujący w systemie DOS.

Obsługuje wszelkie czynności, jakie są wykonywane w typowej hurtowni farmaceutycznej, począwszy od zakupu towarów, poprzez fakturowanie, aż do różnych zestawień końcowych o charakterze analitycznym. System przygotowuje również dokumenty dla księgowości, takie jak rejestry zakupu i sprzedaży, rozliczenia VAT oraz wykonuje okresowe sprawozdania dla Ministerstwa Zdrowia.
Oferuje mechanizm automatycznej realizacji zamówień za pośrednictwem modemów i publicznej sieci telefonicznej. Zapewnia przygotowanie rezerwacji towaru dla odbiorcy w trakcie jednego połączenia telefonicznego i odesłanie zwrotnej odpowiedzi w postaci listy braków, czyli pozycji, które w danej chwili nie mogą zostać zrealizowane.

System KS-HFD jest wyposażony w bazę BLOZ oraz współpracuje z Systemami KS-FKD, KS-AOD.
W maksymalnej konfiguracji KS-HFD składa się z kilkunastu wzajemnie powiązanych programów komputerowych. System oparty jest na bazie danych Clipper DBF, DBT, NXT.

System KS-HFD jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz na bieżąco dostosowywany w przypadku ich zmiany.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-HFD:


Najważniejsze cechy programu
 • współpracuje z innymi systemami firmy KAMSOFT: KS-FKD, KS-AOD
 • umozliwia obsługę wielu magazynów
 • zaawansowane funkcje analityczne
 • zaawansowane zarządzanie zapasem magazynowym (normy ustalane na bieżąco lub automatycznie w czasie pracy)
 • automatyczna, elektroniczna wymiana danych przez łącza modemowe
 • możliwość generowania faktur zgodnie z projektem KAMSOFT
 • obsługa urządzeń fiskalnych
 • automatyczna wymiana z KS-AOD

System komputerowy KS-HFD w konfiguracji maksymalnej składa się z kilkunastu wzajemnie powiązanych programów komputerowych, połączonych prostym w obsłudze programem nadrzędnym. System oparty jest na bazie danych Clipper DBF, DBT, NTX. System realizuje wszelkie potrzeby hurtowni w zakresie zakupu i sprzedaży leków. Ułatwia zamawianie i zakupy leków zapewniając ich optymalny zapas w magazynie. Ogółem system posiada kilkaset różnego rodzaju funkcji użytkowych.

Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż
 • możliwość wystawiania dowolnie zdefiniowanego (przypisanego do odbiorcy) typu dokumentu rozchodu wraz odpowiednimi dokumentami korygującymi, WZ, ZW, KP, KW
 • możliwość tworzenia rezerwacji towaru, a następnie automatycznej ich zamiany na odpowiedni dokument rozchodu
 • generowanie stworzonych dokumentów do plików dyskowych, co umożliwia ich przenoszenie pomiędzy hurtownią a odbiorcami za pośrednictwem dyskietek, modemów lub sieci rozległych (Polpak, Internet itp.)
 • odczyt zamówień wygenerowanych przez inne systemy apteczne
 • możliwość wystawiania korekt do dokumentów korygujących dowolną ilość razy
 • kontrola płatności odbiorców, wprowadzanie i anulowanie wpłat, drukowanie dokumentów KP i KW oraz poleceń przelewu
 • wbudowany cennik towarów
 • dowolne definiowanie postaci wydruku dokumentów

Zamówienia
Moduł służy do bardzo szybkiego i wygodnego sporządzania zamówień do producentów. Zamówienia sporządzone mogą być w oparciu o tzw. listę braków. W każdym przypadku zamawiana ilość leku może być automatycznie uzupełniana do tzw. normy towaru, stanowiącej optymalny zapas. Optymalny zapas leków jest automatycznie obliczany przez komputer na podstawie analizy dotychczasowych sprzedaży. Funkcja ta pozwala znacznie zmniejszyć zapasy magazynowe w porównaniu z tradycyjnym prowadzeniem hurtowni. Program również umożliwia:
 • przypisanie listy towarów do dostawcy (automatyczne i ręczne)
 • dowolność definiowania postaci wydruku
 • tworzenie częściowych list braków (dla wybranego magazynu, grupy towarowej)
 • przeliczanie zamawianych ilości na opakowania zbiorcze
 • ostrzeganie o istnieniu zamówienia na wybrany towar do innego dostawcy
 • indywidualne typy cen na towary kupowane u różnych dostawców

Zakupy
Moduł przeznaczony jest do szybkiego i wygodnego wprowadzania faktur od dostawcy. Faktury mogą być wprowadzane ręcznie, z dyskietki lub za pomocą poczty elektronicznej. Moduł umożliwia:
 • definiowanie typów przyjmowanych dokumentów
 • automatyczną numerację i wydruk dokumentów PZ i PZ korygujących
 • wprowadzanie korekt pro forma
 • wprowadzanie do bufora danych z dyskietek, modemu lub innych plików dyskowych
 • korygowanie rozbieżności wynikających z zaokrągleń
 • kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych za pomocą sum kontrolnych
 • przeliczanie cen zakupu w obcych walutach
 • wprowadzanie kodów kreskowych
 • określanie lokalizacji partii towaru - magazyny, półki
 • definiowanie typów cen (urzędowe, degresywne, umowne itd.)
 • definiowanie wielu tabel marż degresywnych

Magazyn
Moduł obejmuje wszelkie czynności związane z kontrolą rozchodu leków i kontrolą bieżących stanów hurtowni. Program umożliwia przesunięcia leków pomiędzy magazynami, zwroty leków do dostawców, korygowanie strat i nadwyżek magazynowych. Pozwala na wykonywanie remanentu ilościowo-wartościowego z uwzględnieniem cen zakupu, cen hurtowych, detalicznych oraz stawek VAT. Wykonuje kompletne zestawienia remanentowe zgodnie z wymogami skarbowymi. Oferuje możliwość dokonania automatycznej przeceny cen urzędowych na podstawie bazy KS-BLOZ.

Zestawienia
Podstawowym zadaniem modułu jest generowanie zestawień przychodów i rozchodów, zarówno syntetycznych, jak i analitycznych. Dzięki niemu możemy analizować rozchody towaru z konkretnego zakupu, przeglądać dane ułożone według różnych kluczy (alfabetycznie, wg numerów itp.). Umożliwia wykonanie zestawień niezbędnych w księgowości, rejestrów przychodów i rozchodów, wygenerować raporty sprzedaży dla Ministerstwa Zdrowia. Program umożliwia eksport danych do systemów księgowych, przede wszystkim do KS-FKD.

Kartoteki
Moduł jest przeznaczony do zarządzania bazami stałymi systemu. Pozwala modyfikować (dodawać i poprawiać) dane odbiorców, dostawców, płatników, towarów i akwizytorów. Możliwa jest również modyfikacja baz słownikowych magazynów, typów dokumentów rozchodu oraz typów cen. Program umożliwia również przeglądanie ogólnopolskiej bazy KS-BLOZ, przypisywanie numerów BLOZ do towarów sprzedawanych w hurtowni, jak również modyfikacji wszystkich danych o towarze zawartych w KS-BLOZ.

Kasa
Moduł kasowy przeznaczony jest do przyjmowania zapłat za wystawione dokumenty oraz regulowanie zobowiązań hurtowni wobec dostawców. Poza tym program umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy, generację raportów kasowych, wydruki dokumentów KP, KW oraz poleceń przelewu.

Administrator
Umożliwia zdefiniowanie danych o hurtowni, danych o personelu, nadanie haseł i uprawnień poszczególnym pracownikom. Uprawnienia nadane pracownikom umożliwiają dostęp do poszczególnych modułów systemu. Dodatkowo program umożliwia konfigurowanie parametrów działania programu i wykorzystywanego sprzętu komputerowego.

Archiwum
Moduł archiwacyjny służy do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w komputerze głównym hurtowni. Program umożliwia kopiowanie danych na dyski pozostałych komputerów, oraz umożliwia archiwację danych na dyskietkach. Dodatkowo program wykonuje defragmentację dysku twardego i formatowanie dyskietek.