Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-MEDIS

Specjalistyczne narzędzie informatyczne, wspomagające pracę dużej, samodzielnej jednostki medycznej jaką jest szpital.

Głównym zadaniem systemu KS-MEDIS jest zautomatyzowanie pracy szpitala uwzględniając jego indywidualną strukturę medyczną oraz organizacyjną. System pozwala na kompleksową obsługę pacjentów od momentu zarejestrowania ich danych, prowadzenie dokumentacji administracyjnej i statystycznej, zarządzanie gospodarką lekową, wskazywania miejsc powstawania kosztów i ich wielkości oraz generowania raportów do wszystkich oddziałów NFZ. Dzięki wewnętrznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami, możliwe jest sprawne zarządzanie poszczególnymi jednostkami strukturalnymi szpitala, w tym: izbą przyjęć, oddziałami, laboratorium, magazynem, apteką itp. Spójny system zarządzania informacją oraz możliwość kształtowania sposobu ich przedstawienia pozwala na optymalną projekcję danych.

System wprowadza nowe standardy zarządzania sferą administracyjną szpitala, analizy kosztów oraz ich optymalizacji. Umożliwiają to nowoczesne podsystemy finansowo-księgowe (KS-FKW), kadrowo-płacowe (KS-KPW) oraz wspomagające zarządzanie magazynem (KS-GMW) i środkami trwałymi (KS-STW). Zaawansowane techniki przetwarzania i prezentacji danych pozwalają na rozwiązywanie złożonych problemów oraz aktywnie pomagają podejmować strategiczne decyzje w dziedzinie zarządzenia szpitalem (KS-WADAN).

Poszczególne programy oraz funkcje tworzą jeden, spójny, harmonijny system informatyczny. Możliwe jest stworzenie własnego systemu, zestawiając ze sobą pojedyncze elementy oprogramowania.

System jest zgodny z aktualnymi przepisami regulującymi działalność placówek służby zdrowia.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-MEDIS:

System KS-MEDIS składa się z kilkunastu różnych modułów, których zadaniem jest bezpośrednia obsługa wszystkich jednostek działających w ramach struktury organizacyjnej szpitala. Wielomodułowość systemu pozwala na dowolne modelowanie i pełne dostosowanie zarówno do aktualnych jak i przyszłych potrzeb wybranej jednostki.

Poszczególne etapy pobytu pacjenta w szpitalu obejmują:
  • przyjęcie chorego i umieszczenie go na odpowiednim oddziale,
  • rejestracja kolejnych zleceń i procedur medycznych,
  • przyjęcie należności za wykonane usługi,
  • uzyskanie refundacji na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i administracyjnej.

Do najważniejszych modułów KS-MEDIS należą:

Ruch Chorych
Moduł integrujący wszystkie części medyczne systemu. Obejmuje on logiczno-organizacyjną strukturę szpitala i z modułami Zlecenia oraz Oddziały odpowiada za obsługę procesu leczenia. Umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów wraz z informacjami dotyczącymi rozpoznanych chorób, przebiegu leczenia, pobytu na oddziałach, rejestrowanie wykonywanych na rzecz pacjentów świadczeń oraz prowadzenie szczegółowych informacji medycznych dotyczących hospitalizacji pacjentów.
Ruch Chorych składa się z następujących modułów:
  • Księgi - czyli wymagane ustawowo rejestry (Księga Główna, Oddziałowa, Oczekujących, Odmów i Porad Ambulatoryjnych oraz Izba Przyjęć),
  • Statystyka - czyli generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów
  • Generator Wydruków - pozwalający na projektowanie szablonów i raportów, które mogą być wykorzystane jako wzory podczas wydruków: wyników badań, opisów zdjęć, wypisów pacjentów, wniosków, skierowań, itp.


Zlecenia
Moduł ten przeznaczony jest do rejestrowania wykonywanych procedur medycznych oraz wszystkich zdarzeń związanych z leczeniem pacjentów. Obejmuje także przyjmowanie zleceń na zabiegi lub badania oraz rejestrowanie dodatkowych świadczeń. Umożliwia ponadto prowadzenie statystyk świadczeń wraz z określeniem stanu ich realizacji.

Kasa
Moduł ten usprawnia przeprowadzanie transakcji pieniężnych, umożliwia ich dokumentacje oraz współpracuje z systemem finansowo-księgowym. Pozwala na bieżąco śledzić stan kasy, wysyłać raporty do księgowości, a także dzięki wbudowanej opcji tworzenia profili, która umożliwia zapamiętywanie ustawień przy tworzeniu dokumentów, pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do wykonania niektórych czynności.

Statystyka
Za pomocą dostępnych narzędzi, możliwa jest pełna analiza statystyczna pracy szpitala. Duża ilość dostępnych kategorii obliczeń, zastosowanych filtrów oraz możliwość stosowania indywidualnie utworzonych profili, pozwala na optymalny wybór odpowiednich obliczeń. Szybki czas wyliczania zestawień daje duże oszczędności czasowe. Przedstawianie wyników obliczeń w postaci wykresów daje możliwość graficznego zaprezentowania statystyki pracy szpitala.

Refundacje
Moduł pozwala na automatyczne generowanie raportów do NFZ zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia. Korzysta on z informacji zawartych w Księdze Głównej oraz Zleceniach i automatycznie generuje wymagane przez NFZ zestawienia, na podstawie których szpital może uzyskać refundację ponoszonych kosztów hospitalizacji pacjentów. System współpracuje z programem KS-SIKCH, co umożliwia przekazanie sporządzonych raportów NFZ w formie elektronicznej.

Bazy
Moduł pozwala na zarządzanie wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, usług medycznych, leków, itp. Wraz z systemem dostarczane są słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo i w całości): baza adresowa oddziałów NFZ, baza województw, powiatów i gmin, baza miejscowości i kodów pocztowych, baza leków KS-BLOZ, baza chorób zgodna z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) - trzy- i czteroznakowa oraz baza procedur medycznych (ICD-9-CM).

Komunikacja
Dzięki integracji, wszelkie zarejestrowane dane są dostępne w pozostałych częściach systemu. Umożliwia to szybki dostęp do wszelkiej dokumentacji administracyjno-medycznej z kilku poziomów dając komfort pracy z jednym rozbudowanym i kompatybilnym systemem komputerowym.